STATUT FUNDACJI KOHORTA

z dnia 20 marca 2018 r.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Fundacja pod nazwą „Kohorta”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Łukasza Mariana Kosińskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grzegorza Osińskiego w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 130/5 w dniu 20.03.2018 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

5. Fundacja posiada osobowość prawną.

6. Fundacja posługuje się znakiem graficznym stanowiącym logo Fundacji.

7. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

8. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw sportu.

 

§ 2

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Fundacja może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw i realizacji zadań.

 

§ 4

 

Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami honorowymi, osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i organizacjom zasłużonym dla Fundacji lub w sposób szczególny przyczyniającym się do realizacji obranych przez Fundację celów.

 

§ 5

 

1. W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku testamentu, osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 6

 

1. Celem Fundacji jest:

1) opracowywanie, organizowanie i przeprowadzanie programu wspierania rozwoju i kariery młodych oraz niepełnosprawnych sportowców, ze szczególnym uwzględnieniem tych wywodzących się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,

2) upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a zwłaszcza z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz wywodzących się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,

3) aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez nowe dyscypliny sportu, e-sport i promocję aktywnego wypoczynku.

4) wspomaganie ochrony i promocji zdrowia,

5) działalność wspomagająca obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności,

6) działalność ekologiczna oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 

§ 7

 

1. Fundacja realizuje swoje statutowe cele poprzez:

1) prowadzenie licytacji wszelkich podarowanych Fundacji przedmiotów, w każdej formie prawem przewidzianych,

2) organizowanie imprez sportowych,

3) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą prowadzoną w zakresie celów statutowych,

4) organizację turnusów sportowych,

5) inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi sportu,

6) organizowanie i prowadzenie kampanii (w tym medialnych) o charakterze społecznym, kulturalnym i informacyjnym,

7) pośrednictwo w relacjach sportowiec – klub sportowy celem zagwarantowania sportowcom, w tym zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, jak najlepszych warunków uprawiania sportu, w tym organizowanie doradztwa prawnego, medycznego oraz finansowego,

8) przyznawanie i finansowanie stypendiów dla młodych sportowców w celu pomocy w dalszej edukacji,

9) przyznawanie stypendiów finansowych i rzeczowych sportowcom wykazującym szczególne uzdolnienia w danej dziedzinie,

10) zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego osobom niepełnosprawnym do uprawniania sportu lub zwiększenia ich motoryki,

11) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami, związkami sportowymi i fundacjami, osobami prawnymi i fizycznym, działającymi w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,

12) pozyskiwanie funduszy strukturalnych,

13) prowadzenie programów grantowych i stypendialnych,

14) podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

 

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe i niemajątkowe nabyte w trakcie jej działania. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w papierach wartościowych, w ruchomościach oraz nieruchomościach.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 

§ 9

 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1) prowadzonej działalności gospodarczej,

2) darowizn, spadków, zapisów,

3) dotacji i subwencji oraz grantów,

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5) dochodów z majątku Fundacji,

6) dotacji od osób prywatnych,

7) dochodów z konkursów i licytacji,

8) odsetek bankowych,

9) dywidend, zysków z akcji oraz papierów wartościowych.

 

§ 10

 

1. Cały majątek i uzyskany przez Fundację dochód, przeznaczone są na realizację celów statutowych.

2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację dowolnych celów statutowych, chyba że ofiarodawca określił konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, decyzję co do przyjęcia lub odrzucenia spadku podejmuje Zarząd w formie uchwały. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko w drodze złożenia przez Zarząd oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 11

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami

 

§ 12

 

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z członkami Fundacji, członkami organów Fundacji, pracownikami Fundacji lub ich osobami bliskimi, na zasadach mniej korzystnych niż zgodnie z warunkami rynkowymi.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 13

 

Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

2) Zarząd może powołać organ kontroli wewnętrznej - Radę Fundacji, zwany dalej Radą.

 

Zarząd Fundacji

§ 14

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.

3. Fundator może zostać powołany na członka Zarządu.

4. Członków Zarządu powołuje Rada w drodze uchwały, w wyjątkiem pierwszego Zarządu, w skład którego wchodzi Fundator Łukasz Marian Kosiński.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

2) śmierci członka Zarządu,

3) odwołania przez Radę.

6. Odwołanie członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 może nastąpić jedynie w przypadku działania członka Zarządu na szkodę Fundacji. Odwołanie następuje w wyniku decyzji Rady. Uzasadnienie musi być doręczone członkowi Zarządu.

7.Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, przy czym nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z członkiem Zarządu wymaga uprzedniej zgody Rady.

8. Odwołanie Fundatora z funkcji członka Zarządu możliwe jest wyłącznie

na podstawie ust. 5 pkt 1.

 

§ 15

 

1.Zarząd zbiera się na posiedzeniach w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Zarząd na wniosek każdego z członków Zarządu albo na wniosek Rady.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby lub przedstawiciele innych organizacji współpracujących z Fundacją, członkowie Rady, Fundatorzy, honorowi członkowie Rady, jednakże osoby te nie mogą brać udziału w głosowaniach.

 

§ 16

 

1. Do zadań Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2) uchwalanie długoterminowych programów działania Fundacji i planów ich realizacji oraz planów finansowych,

3) sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia,

4) uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,

5) ustalanie podziału pracy między członkami Zarządu,

6) zarządzanie majątkiem Fundacji,

7) ustalanie wielkości zatrudnienia,

8) w ramach wytycznych Rady ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, z wyjątkiem członków Zarządu,

9) ustanawianie i przyznawanie odznak, nagród lub wyróżnień honorowych,

10) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

11) występowanie do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady,

12) występowanie do Rady z wnioskiem o zmianę statutu Fundacji oraz połączenie z inną fundacją, 13) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom.

 

Rada Fundacji

§ 17

 

1. Rada jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. Rada liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.

3. Członkami Rady może być Fundator.

4. Członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały.

5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa członka Rady,

2) śmierci członka Rady,

3) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4) odwołania członka Rady przez Fundatora.

5. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 18

 

Członkowie Rady:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 19

 

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz do roku.

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo połowy członków Rady bądź też na wniosek Zarządu lub Fundatorów.

3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów jej członków w obecności, co najmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego Rady.

4. Uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz połączenia z inną fundacją zapadają jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Rady oraz dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

5. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym reprezentant Zarządu oraz Fundator.

 

§ 20

 

Do zadań Rady należy:

1) kontrolowanie i nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji,

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

3) wyrażanie zgody na nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z członkami Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzeń, a nadto ustalanie wytycznych co do wysokości wynagrodzeń innych pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,

4) zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności przyjętych przez Zarząd,

5) coroczna ocena pracy Zarządu,

6) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu,

7) opiniowanie projektów wniosków opracowanych przez Zarząd,

8) zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu,

9) przeprowadzanie inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,

10) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz połączenia z inną fundacją,

 

§ 21

 

1. Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 2) żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,

3) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

2. Członkowie Rady mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście, przy czym Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

 

§ 22

 

1. Rada może podjąć decyzję o przyznaniu honorowego członkostwa w Radzie osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do funkcjonowania i rozwoju Fundacji lub realizacji obranych przez Fundację celów.

2. Członek honorowy Rady może uczestniczyć w zebraniach i posiedzeniach Rady z głosem doradczym, ale nie może brać udziału w głosowaniach.

3. Członek honorowy Rady nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji.

 

§ 23

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszelkich sprawach niemajątkowych, jak również w sprawach majątkowych o wartości nieprzekraczającej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami Fundacji składa każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, w pozostałych sprawach dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes zarządu samodzielnie.

 

Rozdział V

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację

 

§ 24

 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu Fundacji

 

§ 25

 

Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć ograniczenia celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

 

Rozdział VII

Połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji

 

§ 26

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 27

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały.

3.Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.

4.Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym organizacjom o podobnych celach działania, wskazanym przez Fundatora.

Copyright Fundacja Kohorta © 2020